De Meppel City Run (MCR) wordt georganiseerd door Atletiek Vereniging de Sprinter in Meppel. AV de Sprinter is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Om de MCR goed en veilig te laten verlopen, gelden onderstaande voorwaarden en voorschriften. Waar loper(s), deelnemer(s), vrijwilliger(s) etc. staat, geldt man/vrouw/x.

Deelname
1. Als deelnemer verklaar je dat je bekend met en je onderwerpt aan deze Algemene voorwaarden en de reglementen.

2. Deelname aan de Meppel City Run is alleen mogelijk ná inschrijving. Je inschrijving is definitief als de betaling heeft plaats gevonden (zie betalingsvoorwaarden).

3. Je inschrijving is persoonsgebonden. Het startnummer en/of de chip zijn niet overdraagbaar, behalve als dit gebeurt op een door de MCR aan te wijzen manier en na betaling van een overdrachtsvergoeding (zie annuleringsvoorwaarden). Bij het op andere wijze overdragen van het startnummer en/of de chip is de MCR gerechtigd een bedrag van € 25,00 af te schrijven van de rekening van de ingeschreven deelnemer.

4. Deelname aan de Meppel City Run staat alleen open voor hardlopers. De minimumleeftijd met uitzondering van de Kidsrun is 12 jaar.

5. Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel de wedstrijd te lopen. Ook kun je niet deelnemen per rolstoel, wheeler etc. Honden (al dan niet aangelijnd) mogen niet meegenomen worden.

6. Deelnemers mogen zich niet laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel, behalve als hiervoor (uiterlijk 1 week voor de Meppel City Run) vooraf schriftelijk toestemming is gegeven door de MCR. Toestemming zal alleen in zeer uitzonderlijke gevallen worden verleend.

7. De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.

8. Deelnemers aan de 8 mijl worden geacht om 14:45 uur de waterpost in de Brouwersstraat te zijn gepasseerd (voor de tweede ronde). Voor alle deelnemers is het criterium om minimaal om 15:15 uur de hoek Herengracht-Emmabrug gepasseerd te zijn. Deelnemers die na die tijdstip deze punten passeren worden uit de wedstrijd gehaald.

9. Instructies van politie, wedstrijdleiding, verkeersregelaars, medewerkers en vrijwilligers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Deelnemers moeten de aangegeven looproute volgen en instructies rondom de start(vakken) opvolgen. Het niet opvolgen van instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

Aansprakelijkheid en veiligheid
10. Elke deelnemer neemt deel op eigen risico. De MCR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of de beschadiging van persoonlijke eigendommen. Dit geldt ook voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behalve ten gevolge van grove schuld van de MCR.

11. Als deelnemer verklaar je dat je bekend bent met het feit dat deelname aan de MCR een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke gezondheid vereist.

12. De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de run onverkort van kracht, behalve als dit uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de MCR ontheffing verleend is.

13. De wedstrijdleiding heeft het recht de route op bepaalde delen te wijzigen of de Meppel City Run voortijdig te beëindigen, op te schorten, te neutraliseren of helemaal af te gelasten. Dit kan aan de orde zijn bij extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de run redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld en eventuele extra bestellingen.

14. Van iedereen wordt verwacht geen enkele schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten op het parcours.

15. De MCR heeft opdracht gegeven aan een fotografiebedrijf en bedrijf dat video-opnames maakt alle deelnemers op het parcours te fotograferen en te filmen. Als een loper, om welke reden dan ook, niet of minder goed zichtbaar gefotografeerd of gefilmd wordt, aanvaarden de MCR en het fotografiebedrijf geen aansprakelijkheid of claims in deze.

16. De deelnemer vrijwaart de MCR voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de MCR. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

17. Sponsoren van de Meppel City Run en de gemeente Meppel zijn op dezelfde voet als de organisator van MCR uitgesloten van aansprakelijkheid.

Portretrecht en persoonsgegevens
18. MCR neemt de gegevens van de deelnemers op in een bestand. Dit bestand is voor eigen gebruik om deelnemers te informeren met nieuws over de Meppel City Run of de andere hardloopwedstrijden van AV De Sprinter.

19. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens de Meppel City Run gemaakte foto’s en video’s. Ook gaan deelnemers akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film/video, TV, digitale en social media e.d. voor promotionele doeleinden van de MCR ten behoeve van door haar/AV de Sprinter georganiseerde evenementen, zonder daarvoor enige vergoeding te claimen.

Betalingsvoorwaarden
20. Betaling van de inschrijving vindt plaats door middel van een ideal overboeking na het doorlopen van de inschrijfmodule. Deelnemende bedrijven aan de Businessrun ontvangen een factuur.

Annuleringsvoorwaarden
21. Annulering niet mogelijk; alleen overdragen van het startnummer.

22. Je inschrijving is persoonsgebonden. Het startnummer en/of de chip zijn niet overdraagbaar, behalve als dit gebeurt op een door de MCR aan te wijzen manier en na betaling van een overdrachtsvergoeding. Bij het op andere wijze overdragen van het startnummer en/of de chip is de MCR gerechtigd een bedrag van € 25,00 af te schrijven van de rekening van de ingeschreven deelnemer. Voor meer informatie over het overdragen van je startnummer stuur je een mailtje naar inschrijving@meppelcityrun.nl.

In alle gevallen waarin de Algemene voorwaarden niet voorziet, beslist de MCR of wedstrijdleiding.